गुरुवार, १४ जून, २०१२

षंढ

कधीकधी  पेपर वाचून, बातम्या बघून विचित्र  निराशा येते, स्वत:वरच चिडचिड होते ...मग असा निचरा होतो.

बजबजपुरीस आली भरती
अवती भवती किटाळ चरती
डोके मथ्थड खांद्यावरती, डोळे उघडून बघतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
पांढर पेशा सदरा लेऊन
टापटिपीची ऐट बढावून
भयगंडाचे अस्तर लावून पिंड नासका ढकतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
माझा पैसा माझी गाडी
माझे घर नि माझीच माडी
विश्व थिटे अन नभही किरटे, कवेत घेऊन लपतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
कोणी मेले कोण जळाले
कुणी कुणाचे घास गिळाले
दिवाभीतासम अंधारातून विस्फारुनिया बघतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
अंतर जळते मन कळवळते
रोमांचून जाणिव हुळहुळते
परि हृदयातिल धूर कोंडला विडी ओढूनी फुकतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
मतही दिधले "कर"ही भरले
सगळे जन परि चुतिये ठरले 
कैची मध्ये वृषणे चिमटून केविलवाणे रडतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
प्रश्नच उरले पैसा गेला
मग देवाचा धावा केला
घुसमट झाली तरी धपापत भार खेचूनी तगतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
तीन शेकडा साल चालते
वारी पंढरपूरी धावते
मनी चिंतुनी नाम हरीचे भीमेकाठीच हागतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
                                                ...............................अभिनव 

मंगळवार, १२ जून, २०१२

शाळा सुरू...

जून महिना...पाऊस......शाळा सुरू... नवीन पुस्तके, नवीन गणवेष, नवीन उमेद ......


येता भरून नभ हे जल मेघयाने
होता सुरू झरझरा द्रव पावसाने
जाणोन मीही त्वरिता करि कार्य घेतो
शालेय वर्ष भरता नव वर्गही तो.   || १ ||
"बापूस" नित्य मजला करि कौतुकेही
साहित्य ते नवनवे आणितो त्वरेही
आनंद गंध घमता नव पुस्तकांचा
गणवेषही नविन तो चमके मुलांचा || २ ||
ती माय मजसि ममता देते शिदोरी
आईमधेच वसतो प्रभू चक्रधारी
ताता जननि उभयतां बहु कष्टताती
शिक्षीत मजसी करणे इति ध्येय हाती || ३ ||
शाळा तशीच आमुचि जननी द्वितीया
गुरुवर्य सर्व जन ते तरु-कल्प छाया
गंगौघ सम प्रवाही जणू ज्ञान गंगा
विद्या चिरंतन गमे धवला तरंगा || ४ ||
वंदून नित्य चरणी गुरु माय-ताते
वेचोन ज्ञान कण ते घेतो कराते
कीर्ती जगात करितो माझ्या कुळाची
सेवा करीत राही मम मायभूची || ५ ||
                           .................................अभिनव